Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

ROZKŁAD CIŚNIENIA W SIECI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Celowa jest stworzenie pewnego obrazu układu ciśnień w całej sieci; można wtedy zapobiec przekroczeniu ciśnienia nasycenia albo powstania podciśnienia w jakichkolwiek warunkach pracy. W przypadku przyłączenia naczynia wzbiorczego po stronie tłoczenia pompy, najbardziej narażone są części sieci leżące najbliżej punktu zasysania pompy, szczególnie jeśli następuje zmniejszenie ciśnienia przez odpowiednie usytuowanie w płaszczyźnie pionowej. Najpierw należy sprawdzić czy ciśnienie Pl w przewodzie ssącym wystarcza dla uniknięcia parowania wody lub czy nie występuje pod- ciśnienie. Przy ogrzewaniu wodą ciepłą bardziej ostry jest drugi warunek, ponieważ nawet przy podwyższonej temperaturze zasilania prawie nie- możliwe jest wystąpienie temperatury powrotnej powyżej 100 st. C. Gorsze są zależności rozkładu ciśnień w przewodach powrotnych w budynkach znajdujących się najbliżej centrali cieplnej. Ciśnienie w punkcie przyłączenia przewodu powrotnego 5 i jakiegokolwiek grzejnika w budynku 1 jest wg wykresu wyższe niż ciśnienie Pl Należy jeszcze uwzględnić różnicę poziomów między centralą a grzejnikiem na najwyższym piętrze. Wynika stąd znacznie niższe ciśnienie bezwzględne P, które w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego musi być także jeszcze dodatnie. Jak wykazano przy omawianiu wykresu ciśnień ogrzewania pompowego, istnieją warunki pracy, w których występują jeszcze niższe ciśnienia w grzejnikach. Warunki takie, gdy grzejniki jednego pionu są na górnych piętrach odłączone jednocześnie – trafiają się jednak rzadko – przypadek ten można zatem pominąć. Jak jednak można zwiększyć ciśnienie P w przypadkach krytycznych? Wykres ciśnienia w przewodzie powrotnym zależy przede wszystkim od ciśnienia Pl w przewodzie ssącym pompy, każde zatem zmniejszenie wysokości podnoszenia pompy zwiększa odpowiednio wartości Ps i p w budynku B. Sposób ten rzadko prowadzi do celu, gdyż rozległe sieci zdalaczynne wymagają jednak ze względów ekonomicznych dużych wysokości podnoszenia pomp. Wykres ciśnień wykazuje jeszcze drugą możliwość. W budynkach znajdujących się najbliżej centrali można dysponować bardzo dużą różnicą ciśnień między punktami przyłączania przewodów zasilania i powrotu ogrzewania domowego. Różnicy ciśnień nie można z zasady wykorzystać ani w przewodach doprowadzających; ani wyrównać przez normalne środki ciśnienia w urządzeniu, ale trzeba je obniżyć w specjalnych odcinkach przewodów o zmniejszonych dławiących. Umieszczając urządzenie dławiące w miejscu przy- łączenia przewodu powrotnego, np. w budynku B danego przy- kładu, można podnieść ciśnienie w zagrożonych miejscach przewodów górnego piętra i zbliżyć je do linii ciśnienia zasilania W tym przypadku mimo znacznej wysokości ciśnienia stosuje się przyłączenie przewodu zasilającego o możliwie dużej średnicy; jak również i przewodów zasilających w budynku, a dławi się silnie przyłączenia powrotu. Jeśli nawet ten środek nie wystarcza,- aby uniknąć podciśnienia w punkcie 4, to trzeba przyłączyć naczynie wzbiorcze do przewodu powrotnego. W przewodzie zasilającym, ciśnienie wytwarzane przez pompy przewyższa wówczas ciśnienie wytworzone przez słup wody, zależny od usytuowania naczynia wzbiorczego. W tym przypadku grzejniki dolnych pięter są często narażone na zbyt wysokie ciśnienie, i dlatego w przeciwieństwie do poprzednich rozważań należy stosować dławienie w przy- łączeniach zasilania i w przewodach zasilających w pobliżu centrali. Ogólnie rzecz biorąc, przy projektowaniu ogrzewań zdalaczynnych wodą ciepłą, należy dostosować najwyższe ciśnienie robocze do istniejących ogrzewań domowych. Bardziej ekonomiczne jest przyłączenie pojedynczych wysokich budynków przez wymiennik (ewentualnie tylko górnych pięter), niż przerabianie licznych starych urządzeń na wyższe ciśnienia robocze. Stosowanie wymiennika może być również celowe w szczególnie eksponowanych ogrzewaniach domowych. W przypadku rozległych sieci z wysokimi ciśnieniami wytwarzanymi przez pompy, istnieje druga możliwość odciążenia urządzeń domowych. a mianowicie przez podział wysokości podnoszenia pomp na dwa zespoły i umieszczenie naczynia wzbiorczego między tymi dwiema pompami. Wskutek zmniejszenia ciśnienia w miejscu przyłączeń domowych, można w dużym stopniu dostosować zależności ciśnień w urządzeniach domowych do wymagań miejscowych . [przypisy: tynk żywiczny cena za m2, drzwi drewniane cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat tynk żywiczny cena za m2