Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

stosowanie duzej liczby komór w mlynie jest zbyteczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W cementowniach przerabiających miękki i łatwo szlamujący się surowiec (kreda i miękkie margle) stosowanie dużej liczby komór w młynie jest zbyteczne, gdyż surowce po przejściu procesu szlamowania nie zawierają bryłek o większych wymiarach, które trzeba by rozdrabniać dużymi kulami. W takich wypadkach do końcowego rozdrobnienie surowca wystarcza zazwyczaj zainstalowanie młyna rurowego z dwiema tylko komorami napełnionymi cylpebsami. W pierwszej komorze powinny się wówczas znajdować cylpebsy o większych wymiarach, a w drugiej – o mniejszych. Widok zewnętrzny nowoczesnego młyna wielokomorowego do mokrego przemiału surowców. Ilość wody dodawanej w czasie przemiału do młyna powinna być możliwie jak najmniejsza, ponieważ w dalszych stadiach procesu technologicznego szlam przechodzi wreszcie do pieców obrotowych, w których kosztem ciepła otrzymywanego z paliwa cała woda zawarta w szlamie zostaje odparowana i w postaci pary uchodzi wraz z gazami odlotowymi do atmosfery. Read the rest of this entry »

Comments Off

koniecznosc zwiekszenia zawartosci wody w szlamie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Znane są wypadki, kiedy zachodzi konieczność zwiększenia zawartości wody w szlamie do 50010 i nawet jeszcze więcej (przy . pracy . na surowcach o wyjątkowo dużej plastyczności) . Od szeregu lat w różnych krajach, a także i w Polsce w przemyśle cementowym stosuje się sztuczne metody zwiększania płynności szlamu przez wprowadzanie do niego już w młynach różnych dodatków chemicznych, takich jak soda, ługi posulfitowe i alkalia. W ten sposób zdołano szczególnych wypadkach uzyskać dostateczną dla celów transportu płynność szlamu przy zawartości wody zredukowanej do 27% . Read the rest of this entry »

Comments Off

Zespoly dwu-maszynowe do mokrego przemialu surowca

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wypalany z takiego szlamu klinkier odmaczał się bardzo nierównomierną jakością, przy tym przeciętna jakość tego klinkieru utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie. W celu . poprawienia tego stanu rzeczy zmniejszano wymiary otworów wylotowych w ścianie czołowej oraz zastosowano sita u wylotu, z młyna. Nie dało to żadnego rezultatu, gdyż szlam zatykał zarówno zbyt małe otwory, jak i sita. W późniejszym okresie dla uzyskania drobniejszego i bardziej równomiernego stopnia rozdrobnienia szlamu zaczęto (podobnie jak przy przemiale suchym) stosować dwu-maszynowe zespoły z szeregowo połączonymi ze sobą kulowcem i rurowcem, W zespole takim materiał surowy przemielano wstępnie w obecności wody w kulowcu, z którego szlam spływał grawitacyjnie do niżej ustawionego jedno- lub dwukomorowego młyna rurowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

PODSTAWY TECHNIKI CIEPŁOWNICZEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zostaną tu omówione wyłącznie systemy zaopatrywania w ciepło dziel- nic mieszkalnych, biurowych i handlowych miast, a więc w węższym pojęciu miejskie sieci cieplne. Urządzenia te można stosować jedynie tam, gdzie na ograniczonym obszarze istnieje względnie wysokie zapotrzebowanie energii cieplnej. Może to być zarówno kilku wielkich użytkowników, jak również większa liczba drobnych odbiorców. Zazwyczaj wybiera się tylko tych odbiorców ciepła, którzy nie potrzebują wyższych temperatur czynnika grzejnego niż 110+120°C. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń określa w dużym stopniu zakres i przebieg poboru ciepła z sieci cieplnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Płytki aeracyjne umieszczane są zwykle na dnie i w dolnych częściach ścian zbiorników. Zaletą mieszanie za pomocą płytek aeracyjnych jest zmniejszenie pylenia i ilości zużytego powietrza. Żelbetowy cylindryczny zbiornik z urządzeniem do pneumatycznego mieszania mączki. Płytki aeracyjne umieszczone są na pochyłym dnie zbiornika. Zbiornik napełnia się mączką z góry, opróżnia przez wylot z boku w ścianie w pobliżu dna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mieszanie pneumatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W zakładach nowo budowanych urządzeń do mechanicznego mieszania mączki już się nie instaluje. Mieszanie pneumatyczne polega na wprowadzaniu sprężonego powietrza przez dysze od dna zbiornika napełnionego mączką. Powietrze pod ciśnieniem 3 –:- 6 at. przechodzi przez cały słup mączki i miesza ją. Pod działaniem powietrza w mączce zachodzi zjawisko napowietrzenia, czyli aeracji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sposoby mieszania maczki w zbiornikach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Sposoby mieszania mączki w zbiornikach. W cementownictwie stosuje się kilka sposobów mieszenia mączki, a mianowicie: mechaniczny, pneumatyczny za pomocą dysz i pneumatyczny za pomocą płytek aeracyjnych. Mieszanie mechaniczne polega na częstym przesypywaniu i przenoszeniu mączki ze zbiornika do zbiornika z zastosowaniem systemu przenośników ślimakowych, taśmowych i kubełkowych. Całkowite zhomogenizowanie mieszaniny przy tym sposobie mieszania jest bardzo trudne. Po kilku bowiem, a nawet kilkunastu cyklach przesypowych zdarza się, że mieszanina me jest jeszcze dostatecznie jednorodna. Read the rest of this entry »

Comments Off

KORYGOWANIE I PRZECHOWYWANIE MIESZANINY SUROWCOWEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

KORYGOWANIE I PRZECHOWYWANIE MIESZANINY SUROWCOWEJ Zasady korekcji mieszaniny surowcowej. Mieszanina surowcowa, która ma być wypalona w piecach na klinkier, powinna mieć jak najbardziej jednolity skład chemiczny, Jest to niezbędne dla zapewnienia należytej pracy pieców i otrzymania równomiernej i dobrej jakości klinkieru. Przyjmuje się, że wahania zawartości CaC03 w mieszaninie surowcowej 90towej do wypalania nie powinny przekraczać ± 0,2%, Jednak materiał otrzymywany z młynów wykazuje przeważnie znacznie większe wahania, dochodzące do ± 50f0 zawartości CaC03. Wahania te zależą od rodzaju surowca używanego do produkcji i od typu urządzeń. dozujących w młynach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przechowywanie maczki surowcowej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przechowywanie mączki surowcowej. Zbiorniki mączki surowcowej przy suchej metodzie produkcji mają przeważnie kształt walców o dnie płaskim, pochyłym lub stożkowym. Sporządzone są ze stali lub żelbetu. Rozmiary ich zależą od wielkości produkcji fabryki. Przeciętnie (pojemność jednego zbiornika wynosi 400 –:– 500 m 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sposoby mieszania szlamu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Sposoby mieszania szlamu. Szlam można mieszać za pomocą urządzeń mechanicznych, pneumatycznych lub kombinowanych mechaniczno-pneumatycznych. Mieszanie mechaniczne jest obecnie rzadko stosowane. Sposób ten utrzymał się tylko w starych cementowniach. Urządzenie do mechanicznego mieszania szlemu składa się . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »