Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Zakłady zaopatrzenia w ciepło

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy budowie źródła ciepła i przewodów zdalaczynnych miarodajną jest szczytowa wydajność dla najzimniejszego dnia. Podobnie szczyt ogrzewania dla dowolnego dnia określa niezbędną wydajność urządzeń kotłowych. Z powyższych względów należy dążyć do możliwie równomiernego obciążenia w przeciągu dnia. Zakłady zaopatrzenia w ciepło mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na dzienny przebieg poboru ciepła. W sieciach wodnych działających ze zmiennymi temperaturami – przez dobór na przykład temperatury zasilania i czasu działania pomp obiegowych, w sieciach parowych – przez regulację ciśnienia. Niekorzystne szczyty wydajności można opanować w najprostszy sposób przez zastosowanie urządzeń do ograniczania ilości przepływu czynnika grzejnego. Częściowe ograniczenie szczytów wydajności sieci wodnych może być spowodowane przez zmianę różnic temperatury zasilania i powrotu. Jeśli nie dołącza się zasobnika ciepła, jak to ma miejsce w powyższym przykładzie, wtedy następuje przeciążenie zakładów wytwarzających ciepło w większym stopniu niż przewodów obliczonych na określony przepływ wody. Przebieg roczny poboru ciepła do ogrzewania pomieszczeń jest przede wszystkim uwarunkowany wpływem klimatu. Przebieg ten w okresie przeciętnej zimy można zatem określić, w przeciwieństwie do przebiegu dziennego, z obserwacji meteorologicznych. Przy planowaniu ogrzewania zdalaczynnego przeciętny przebieg temperatury zewnętrznej w roku jest mniej ważny niż średni rozkład częstotliwości temperatur zewnętrznych. Stąd można w prosty sposób określić uporządkowaną krzywą obciążenia rocznego ogrzewania pomieszczeń. Zależność ta jest słuszna tylko dla dziennego za potrzebowania ciepła urządzenia grzejnego. Przechodząc na wartości godzinowe – gdyż wydajności cieplne odnoszą się z zasady do godzin, jako jednostek czasu – na- leży uwzględnić zmiany wydajności w przeciągu doby; wskutek tego również różni się przebieg uporządkowanej charakterystyki obciążenia roboczego. Znając przebieg dostarczania ciepła dla pewnych określonych zakresów temperatur zewnętrznych, np. -10°C, 0°, +5°C, +10°C, można z wykresu dobowego dostatecznie dokładnie określić rzeczywistą charakterystykę trwania obciążenia ogrzewania zdalaczynnego, uwzględniając częstotliwość występowania poszczególnych temperatur zewnętrznych. W tym celu z dziennego wykresu obciążenia, określa się uporządkowane charakterystyki obciążenia poboru ciepła dla określonych temperatur zewnętrznych. Krzywe z tego wykresu odnoszą się do charakterystyk dobowych. Zastępując uporządkowaną charakterystykę częstotliwości temperatur dobowych dla danej miejscowości linią schodkową, otrzymuje się przy prawidłowym przyjęciu średnich odcinków udział poszczególnych zakresów temperatur zewnętrznych tl, t2 itd. w całkowitym okresie ogrzewania Z i stosunki 1, itd. Uwzględniając te współczynniki czasowe otrzymuje się z uporządkowanych charakterystyk obciążenia dobowego odpowiednie krzywe obciążenia roboczego, a dodając wartości odciętych uzyskuje się krzywą całkowitą. Krzywa ta wykazuje, odmiennie niż idealna krzywa obciążenia wyprowadzona bezpośrednio z temperatur zewnętrznych, większą częstotliwość wyższych stopni obciążenia. Różnica między rzeczywistą a idealną krzywą czasu trwania obciążenia staje się tym większa, im bardziej różni się charakter linii obciążenia dobowego od przebiegu temperatur zewnętrznych. W przypadku krańcowym roczny przebieg obciążenia ogrzewania parowego, uruchamianego dorywczo z pełną wydajnością w równych odstępach czasu, skraca się znacznie i przesuwa w kierunku stopni większego obciążenia. W rzeczywistości różnice w rodzajach ogrzewania, budynków i pracy ogrzewania licznych urządzeń dołączonych do sieci cieplnej miejskiej wpływają na zbliżenie charakterystyki czasu trwania obciążenia do krzywej idealnej. [podobne: okna połaciowe wymiary, kotły sas opinie, okablowanie strukturalne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły sas opinie okablowanie strukturalne okna połaciowe wymiary