Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Płytki aeracyjne umieszczane są zwykle na dnie i w dolnych częściach ścian zbiorników. Zaletą mieszanie za pomocą płytek aeracyjnych jest zmniejszenie pylenia i ilości zużytego powietrza. Żelbetowy cylindryczny zbiornik z urządzeniem do pneumatycznego mieszania mączki. Płytki aeracyjne umieszczone są na pochyłym dnie zbiornika. Zbiornik napełnia się mączką z góry, opróżnia przez wylot z boku w ścianie w pobliżu dna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Brykietowanie mączki surowcowej. Gdy klinkier cementowy wypalony jest w piecu szybowym, mączkę surowcową, po korekcji i wymieszaniu, trzeba zbrykietować. czyli sprasować na odpowiednie kształtki. Brykietowanie jest potrzebne dla stworzenia w piecu tak zwanego żywego przekroju, to znaczy pewnej wolnej przestrzeni między brykietami, która umożliwia ruch strumienia gazu. Przed brykietowaniem mieszaninę surowcową miesza się w mieszadła na sucho z koksem rozdrobnionym do wielkości ziaren najwyżej 7 mm, a następnie dodaje wody w . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Czasem do brykietowania mieszaniny surowcowej stosuje się prasy kołowe, działające jak kołognioty. Ciężkie koła przegniatają przez Otwory w misie materiał, który w postaci cylindrycznych brykiecików, odrywających się pod wpływem własnego ciężaru, spada wprost do urządzenia zasypowego pieca. Prasy kołowe instaluje się bezpośrednio nad piecem. W nowych cementowniach stosuje się obecnie również urządzenia granulujące. Są to walczaki obrotowe lub pochyłe tarcze, które dzięki ruchowi obrotowemu tworzą z nawilżonej mączki grudki-granu1ki, które zsypuje się do pieca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przenośniki taśmowe. W dobie obecnej przenośniki taśmowe należą do grupy najbardziej rozpowszechnionych w przemyśle cementowym urządzeń transportowych, dzięki bardzo niskim kosztom ich eksploatacji oraz możności stosowania Ich do przenoszenia wszelkiego rodzaju materiałów zarówno drobno sproszkowanych jak i kawałkowych o wymiarach brył dochodzących do 150 X 150 mm. Przenośniki te mogą transportować materiały zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak też pod kątem równym około połowie kąta naturalnego zsypu danego materiału. Ta ostatnia okoliczność jest szczególnie korzystna, gdyż zastosowanie pochyłych przenośników taśmowych odpowiedniej długości eliminuje konieczność instalowanie specjalnych urządzeń do pionowego transportu materiałów. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zespoły dwu maszynowe do mokrego przemiału. wykazują takie same wady i zalety jak i poprzednio omówione analogiczne zespoły do przemiału suchego. Trzeba nadmienić, że w swoim czasie czynione były próby usprawniania pracy dwustopniowego mokrego przemiału surowców. W tym celu ustawiano pomiędzy młynem kulowym a rurowym specjalny agregat sortujący, którego zadaniem było wydzielenie ze strumienia szlamu, spływającego do młyna rurowego ziarn surowca o zbyt dużych wymiarach i zwracanie ich do ponownego przemiału w młynie kulowym, Spośród tego rodzaju aparatów sortujących, zmieniających otwarty cykl mielenia w kulowym na cykl zamknięty, najbardziej znany był aparat lITrix produkcji duńskiej firmy F. L. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pompy pneumatyczne śrubowe pracują na zupełnie innej zasadzie niż pompy zbiornikowe. Wyższość ich polega na tym, że zużywają nieco mniej energii i znacznie mniejszą ilość powietrza na transport tego samego materiału w identycznych warunkach. Pompa pneumatyczna śrubowa pracuje w następujący sposób: Materiał podawany jest równomiernie za pomocą mechanicznego zasilacza do komory zasypowej, skąd szybko wirująca spirala ślimaka wtłacza go do tulei. W tulei materiał zostaje sprasowany, ponieważ ślimak ma spiralę z coraz mniejszym skokiem. Sprasowanie materiału jest konieczne, nie dopuszcza ono bowiem do przedostawania się sprężonego powietrza z komory przez tuleję i wlot do zbiornika materiału nad pompą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

PRZYGOTOWANIE PALIWA DO WYPALANIA Uwagi ogólne. Jako źródła energii cieplnej w przemyśle używa się przeważnie różnego rodzaju paliw. Na ogół paliwa można sklasyfikować w zależności od ich stanu skupienia oraz od pochodzenia. W przemyśle cementowym stosuje się kilka rodzajów paliw: do pieców szybowych gaz ziemny lub koks, do pieców obrotowych gaz ziemny i koksowniczy, ropę naftową, mazut oraz węgiel kamienny. Paliwo gazowe lub ciekłe, używane do wypalania klinkieru w piecu obrotowym, ma wiele zalet. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Głównymi składnikami popiołu są tlenki krzemu, żelaza, glinu, wapnia, magnezu i siarki oraz alkalia. Zjawisko palenia się paliwa jest procesem bardzo skomplikowanym, do dziś ostatecznie nie wyjaśnionym. Bardzo ogólnie można proces ten przedstawić za pomocą następujących reakcji chemicznych C -I- O2 -+ CO2 2Hz + O2 -+ 2H20 S + 02 -+ 2S02 Powyższe reakcje są egzotermiczne, 10 znaczy, że w czasie ich trwania wydziela się ciepło. Przez spalanie 1 kg węgla (C) otrzymuje się 8100 kcal, 1 kg wodom (H) – 33 990 kcal, a 1 kg siarki (S) – 2 200 kcal. W wypadku zbyt małego doprowadzenia powietrza do paliwa część węgla (C) spala się tylko do tlenku węgla (CO). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Własności paliw używanych w przemyśle cementowym. Koks używany do wypalania klinkieru w piecu szybowym powinien mieć wartość opałową nie mniejszą niż 5 000 kcal/kg, zawartość części lotnych nie powinna przekraczać 5-7010, a zawartość popiołu – 7% Wielkość ziarn koksu nie powinna przekraczać 5 mm. Używając koksu o mniejszej wartości opałowej trudno byłoby osiągnąć w strefie spiekania w piecu szybowym wymaganą temperaturę 1 400-1 450°C. W procesie spalania części lotne uchodzą w temperaturze niższej niż temperatura zapłonu koksu i spalają się nieefektywnie już w strefie podgrzewania surowca. Większa zawartość części lotnych w koksie spowodowałaby zbyt dużą stratę ciepła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wentylacja z odzyskiem ciepła’

Plytki aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

ODPŁYW ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Obliczanie natężenia deszczu Objętość wód deszczowych odprowadzanych kanałami zależy od wysokości opadu h i czasu trwania deszczu miarodajnego t, wielkości zlewni F oraz wartości współczynnika spływu . Deszcze miarodajne, brane pod uwagę przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej, określane są natężeniem J oraz prawdopodobieństwem p (%) ich występowania. Między natężeniem, czasem trwania i prawdopodobieństwem występowania deszczu istnieje zależność korelacyjna. Z uwagi na stosowanie przy obliczaniu sieci kanalizacyjnej szeregu uproszczeń, nie jest uzasadnione wyznaczanie natężenia deszczu tak skomplikowanym wzorem. J. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries