Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Szafa aktowa’

ROZKŁAD CIŚNIENIA W SIECI

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Celowa jest stworzenie pewnego obrazu układu ciśnień w całej sieci; można wtedy zapobiec przekroczeniu ciśnienia nasycenia albo powstania podciśnienia w jakichkolwiek warunkach pracy. W przypadku przyłączenia naczynia wzbiorczego po stronie tłoczenia pompy, najbardziej narażone są części sieci leżące najbliżej punktu zasysania pompy, szczególnie jeśli następuje zmniejszenie ciśnienia przez odpowiednie usytuowanie w płaszczyźnie pionowej. Najpierw należy sprawdzić czy ciśnienie Pl w przewodzie ssącym wystarcza dla uniknięcia parowania wody lub czy nie występuje pod- ciśnienie. Przy ogrzewaniu wodą ciepłą bardziej ostry jest drugi warunek, ponieważ nawet przy podwyższonej temperaturze zasilania prawie nie- możliwe jest wystąpienie temperatury powrotnej powyżej 100 st. C. Gorsze są zależności rozkładu ciśnień w przewodach powrotnych w budynkach znajdujących się najbliżej centrali cieplnej. Ciśnienie w punkcie przyłączenia przewodu powrotnego 5 i jakiegokolwiek grzejnika w budynku 1 jest wg wykresu wyższe niż ciśnienie Pl Należy jeszcze uwzględnić różnicę poziomów między centralą a grzejnikiem na najwyższym piętrze. Wynika stąd znacznie niższe ciśnienie bezwzględne P, które w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego musi być także jeszcze dodatnie. Jak wykazano przy omawianiu wykresu ciśnień ogrzewania pompowego, istnieją warunki pracy, w których występują jeszcze niższe ciśnienia w grzejnikach. Warunki takie, gdy grzejniki jednego pionu są na górnych piętrach odłączone jednocześnie – trafiają się jednak rzadko – przypadek ten można zatem pominąć. Jak jednak można zwiększyć ciśnienie P w przypadkach krytycznych? Wykres ciśnienia w przewodzie powrotnym zależy przede wszystkim od ciśnienia Pl w przewodzie ssącym pompy, każde zatem zmniejszenie wysokości podnoszenia pompy zwiększa odpowiednio wartości Ps i p w budynku B. Sposób ten rzadko prowadzi do celu, gdyż rozległe sieci zdalaczynne wymagają jednak ze względów ekonomicznych dużych wysokości podnoszenia pomp. Wykres ciśnień wykazuje jeszcze drugą możliwość. W budynkach znajdujących się najbliżej centrali można dysponować bardzo dużą różnicą ciśnień między punktami przyłączania przewodów zasilania i powrotu ogrzewania domowego. Różnicy ciśnień nie można z zasady wykorzystać ani w przewodach doprowadzających; ani wyrównać przez normalne środki ciśnienia w urządzeniu, ale trzeba je obniżyć w specjalnych odcinkach przewodów o zmniejszonych dławiących. Umieszczając urządzenie dławiące w miejscu przy- łączenia przewodu powrotnego, np. w budynku B danego przy- kładu, można podnieść ciśnienie w zagrożonych miejscach przewodów górnego piętra i zbliżyć je do linii ciśnienia zasilania W tym przypadku mimo znacznej wysokości ciśnienia stosuje się przyłączenie przewodu zasilającego o możliwie dużej średnicy; jak również i przewodów zasilających w budynku, a dławi się silnie przyłączenia powrotu. Jeśli nawet ten środek nie wystarcza,- aby uniknąć podciśnienia w punkcie 4, to trzeba przyłączyć naczynie wzbiorcze do przewodu powrotnego. W przewodzie zasilającym, ciśnienie wytwarzane przez pompy przewyższa wówczas ciśnienie wytworzone przez słup wody, zależny od usytuowania naczynia wzbiorczego. W tym przypadku grzejniki dolnych pięter są często narażone na zbyt wysokie ciśnienie, i dlatego w przeciwieństwie do poprzednich rozważań należy stosować dławienie w przy- łączeniach zasilania i w przewodach zasilających w pobliżu centrali. Ogólnie rzecz biorąc, przy projektowaniu ogrzewań zdalaczynnych wodą ciepłą, należy dostosować najwyższe ciśnienie robocze do istniejących ogrzewań domowych. Bardziej ekonomiczne jest przyłączenie pojedynczych wysokich budynków przez wymiennik (ewentualnie tylko górnych pięter), niż przerabianie licznych starych urządzeń na wyższe ciśnienia robocze. Stosowanie wymiennika może być również celowe w szczególnie eksponowanych ogrzewaniach domowych. W przypadku rozległych sieci z wysokimi ciśnieniami wytwarzanymi przez pompy, istnieje druga możliwość odciążenia urządzeń domowych. a mianowicie przez podział wysokości podnoszenia pomp na dwa zespoły i umieszczenie naczynia wzbiorczego między tymi dwiema pompami. Wskutek zmniejszenia ciśnienia w miejscu przyłączeń domowych, można w dużym stopniu dostosować zależności ciśnień w urządzeniach domowych do wymagań miejscowych . [przypisy: szafy aktowe, Szafa aktowa, szafy warsztatowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szafa aktowa’

ROZKŁAD CIŚNIENIA W SIECI

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Budynki oziębione w nocy wymagają do nagrzania ich w godzinach rannych szczególnie dużych ilości ciepła. Stosowanie zasobników ciepła pozwala skrócić czas nagrzewania i uniknąć w tym okresie przeciążenia kotłów. Zasobniki ciepła umieszcza się najczęściej w centrali, a rzadziej u odbiorców ogrzewania zdalaczynnego. Jedynie w zaopatrzeniu w ciepłą wodę użytkową stosuje się zbiorniki miejscowe. W urządzeniach ogrzewczych zamkniętych, zbiorniki ciśnieniowe są niezbędne do akumulowania ciepła. Sposób działania i systemy łączenia ciśnieniowych zasobników ciepła objaśniono już uprzednio. W systemach z otwartym naczyniem wzbiorczym można użyć zbiorników bezciśnieniowych, o ile tylko poziom wody tych zbiorników leży na tej samej wysokości co poziom wody naczynia wzbiorczego . Najczęściej takie zasobniki ciepła przyjmują także funkcje naczynia wzbiorczego. W miejskich sieciach ciepłowniczych pojemność tych zasobników dochodzi do 2500 m. Zbiornik o dużej pojemności b jest połączony równolegle z wymiennikiem ciepła a. Podczas napełniania zasobnika ciepła uruchamia się specjalną pomp d, która doprowadza wodę ogrzaną w wymienniku ciepła do górnej części zbiornika i taką samą ilość zimniejszej wody wypompowuje z dolnej części zbiornika. Proces ten może przebiegać niezależnie od krążenia wody grzejnej, podtrzymywany przez pompę obiegową c. Oba strumienie wody spotykają się jedynie w wymienniku ciepła. Zbiornik w czasie ładowania napełnia się ogrzaną wodą powoli, wskutek czego strefa granicz- na między zimną a ciepłą wodą przesuwa się coraz niżej. W zbiornikach o dużym przekroju, mieszanie wody w warstwie granicznej zachodzi w stopniu bardzo nieznacznym. Zbiorniki ładuje się w okresie małego za- potrzebowania ciepła (godziny nocne) albo w czasie nadmiaru ciepła grzejnego (nadmiar pary odlotowej w elektrociepłowniach), a opróżnia się je w czasie dużego zapotrzebowania ciepła. W czasie ładowania może być wyłączone całkowicie ogrzewanie zdalaczynne. Dla rozładowania zasobnika (zamykając zawór f) wtłacza się częściowo tub całkowicie wodę powrotną z ogrzewania do dolnej części zasobnika i pobiera się wodę o wyższej temperaturze z górnej części zasobnika przez przewód e, omijający pompę zasilającą zbiornik. Pojemność cieplna takiego zbiornika jest szczególnie duża właśnie w ogrzewaniach wodnych, ponie- waż woda grzejna powraca w początkowym okresie nagrzewania silnie ochłodzona i wskutek tego można wykorzystać przy gromadzeniu nie tylko normalną różnicę temperatur zasilanie – powrót, lecz wartość znacznie wyższą. Wspomniany wyżej zbiornik o pojemności 2500 m może (przy wykorzystaniu spadku temperatur 90+40°C) gromadzić i oddać w krótkim czasie ilość ciepła równą 2500•(90 – 40)•1000 = 125.106 kcal W ten sposób za pomocą prostych środków technicznych można zrównoważyć duże nawet różnice w wielkości i przebiegu szczytów zapotrzebowania ciepła i energii elektrycznej, o ile tylko używa się ciepła w postaci wody grzejnej i użytkowej o względnie niskich temperaturach. [patrz też: szafy aktowe, Szafa aktowa, szafy warsztatowe ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »